Manifestos

Aqui podeu descarregar-vos el comunicat “Per una investigació rigorosa dels fets del 27-M. No a la impunitat policial” en:

Català
Castellano
Français
English

Comunicat:

Per una investigació rigorosa dels fets del 27-M

No a la impunitat policial

Els fets que van tenir lloc el passat 27 de Maig durant el desallotjament de Plaça Catalunya van commocionar a una gran part de la societat. La resposta de les autoritats polítiques catalanes davant d’una de les majors expressions de protesta contra les injustícies socials que han tingut lloc en els últims anys, el moviment 15-M, va ser el desmantellament de l’acampada de Plaça Catalunya de manera extremadament violenta.

La resposta de milers de persones davant una actuació policial il·legítima que vulnerava de manera flagrant el dret de reunió i manifestació va ser la d’anar a la plaça per a oposar-se a la mateixa. La reacció policial, que tots/es vam poder veure des de la mateixa plaça, a través dels mitjans de comunicació o de les xarxes socials, va generar un rebuig massiu. Moltíssimes persones van ser agredides, moltes es van enfrontar a situacions vexatòries, moltes d’altres van quedar recloses enmig de la plaça durant hores. L’exercici de la violència no va ser proporcionat ni de bon tros.

Un grup de 56 persones van interposar una querella el passat 13 d’Octubre contra aquesta actuació policial, per tal que es realitzés una investigació judicial i que la situació viscuda no quedés impune. La querella va ser acceptada i es va iniciar un procediment pel jutjat nº 4 de Barcelona. No obstant això, el passat 1 de març, el jutge va decidir posar fi a la fase d’instrucció sense que s’hagi realitzat una veritable investigació per uns fets que comporten una extrema gravetat.

Davant l’arxivament de les actuacions volem manifestar que:
– No s’han dut a terme les diligències de prova sol·licitades per l’acusació.
– No s’ha pres declaració a les persones que han interposat la querella.
– No s’han valorat moltes de les proves aportades.
– No s’ha realitzat cap tipus de diligència tendent a identificar als autors d’agressions i vexacions manifestes, així com tampoc s’ha tingut en compte que hi ha agents responsables de situacions greus que ja han estat identificats.

L’arxivament de les actuacions suposa la consolidació de la impunitat davant els excessos dels Mossos d´Esquadra. La querella del 27 de Maig no només representa la denúncia d’uns fets extremadament greus, sinó que també ha suposat un pas important en la lluita contra els abusos policials.

Davant aquesta decisió els col·lectius, organitzacions, i associacions sotasignades:

– Rebutgem l’arxiu del procés penal incoat pels fets del 27 de Maig.
– Considerem que una decisió judicial com aquesta empara la impunitat policial.
– Entenem que és necessari que es reobri el procés penal i que es dugui endavant una     investigació rigorosa.
– Exigim la dimissió del Conseller d’Interior Felip Puig i del Director General de la Policia, Manel Prat, així com de tots aquells agents que van tenir responsabilitat en l’actuació policial del passat 27 de Maig.

Per tots els fets exposats anteriorment, donem suport a la decisió de seguir endavant amb la querella col·lectiva que pretén trencar amb la impunitat davant abusos policials com els que es van viure el passat 27 de Maig a Barcelona o com els que s’han viscut recentment en les mobilitzacions estudiantils a València.

Per a adherir-te al comunicat envia un mail, abans del dimecres 7 de Març, a: som27m@gmail.com
o a l’enllaç: https://som27m.wordpress.com/signatures/

A més, volem mostrar el nostre rebuig a la decisió judicial, i a la implantació de la impunitat policial amb una concentració el pròxim 7 de Març a les 19,30h a la Plaça Catalunya.

__________________

Por una investigación rigurosa de los hechos del 27-M
No a la impunidad policial

Los hechos que tuvieron lugar el pasado 27 de Mayo en la Plaza Cataluña (Barcelona) conmocionaron a una gran parte de la sociedad. La respuesta de las autoridades políticas catalanas frente a una de las mayores expresiones de protesta contra las injusticias sociales que han tenido lugar en los últimos años, el movimiento 15-M, fue el desmantelamiento de la acampada de Plaza Cataluña de manera extremadamente violenta.

La respuesta de miles de personas ante una actuación policial ilegítima que vulneraba de manera flagrante el derecho de reunión y manifestación fue acudir a la plaza para oponerse a la misma. La reacción policial, que todos/as pudimos ver desde la misma plaza, a través de los medios de comunicación o de las redes sociales, generó un rechazo masivo. Muchísimas personas fueron agredidas, muchas se enfrentaron a situaciones vejatorias, otras muchas quedaron recluidas en medio de la plaza durante horas. El ejercicio de la violencia no fue en absoluto proporcionado.

Un grupo de 56 personas interpusieron una querella el pasado 13 de Octubre contra dicha actuación policial, buscando que se realizara una investigación judicial y que la situación vivida no quedara impune. La querella fue aceptada y se inició un procedimiento por el Juzgado nº 4 de Barcelona. Sin embargo, el pasado 1 de marzo, el juez decidió poner fin a la investigación sin que se haya llevado a cabo una verdadera investigación por unos hechos que entrañan una extrema gravedad.

Ante el archivo de las actuaciones queremos manifestar que:

– No se han llevado a cabo las diligencias de prueba solicitadas por la acusación.
– No se ha tomado declaración a las personas que han interpuesto la querella.
– No se han tenido en cuenta muchas de las pruebas aportadas.
– No se ha realizado ningún tipo de diligencia tendente a identificar a los autores de agresiones y vejaciones manifiestas, así como tampoco se ha tenido en cuenta que hay agentes responsables de situaciones graves que ya han sido identificados.

El archivo de las actuaciones supone la consolidación de la impunidad ante los excesos de los Mossos d´Esquadra. La querella del 27 de Mayo no sólo representa la denuncia de unos hechos extremadamente graves, sino que también ha supuesto un paso importante en la lucha contra los abusos policiales.

Ante esta decisión los colectivos, organizaciones, y asociaciones abajo firmantes:

– Rechazamos el archivo del proceso penal incoado por los hechos del 27 de Mayo.
– Consideramos que una decisión judicial como ésta ampara la impunidad policial.
– Entendemos que es necesario que se reabra el proceso penal y que se lleve adelante una investigación rigurosa.
– Exigimos la dimisión del Conseller de Interior Felip Puig y del Director General de la Policía, Manel Prat, así como de todos aquellos agentes que tuvieron responsabilidad en la actuación policial del pasado 27 de Mayo.

Por todo lo expuesto, apoyamos la decisión de seguir adelante con la querella colectiva que pretende romper con la impunidad ante abusos policiales como los que se vivieron el pasado 27 de Mayo en Barcelona o como los que se han vivido recientemente en las movilizaciones estudiantiles en Valencia.

Para adherirte al comunicado envía un mail, antes del miércoles 7 de Marzo, a: som27m@gmail.com
o en el enlace: https://som27m.wordpress.com/signatures/

Asimismo, queremos mostrar nuestro rechazo a la decisión judicial, y a la implantación de la impunidad policial el próximo 7 de Marzo a las 19,30hs en la Plaza Catalunya.

__________________

Pour une investigation rigoureuse des actions du 27-M
Non a l’impunité policière

Les actions passées le 27 de Mai pendant la déloge de la Place Catalunya commotionnèrent une grand part de la société. La réponse des autoritées politiques catalanes devant une des plus grandes expressions de proteste contre les injustices sociales qui sont devenues dans les dernières années, comme le mouvement 15-M; a été, le démantèlement  du «camping» de la Palce Catalunya de manière extrêmement violente.

La réponse à été de milliers de personnes qui sont arrivées a La Place en face d’une intervention policière illégitime qui atteinte au droit de réunion et de manifestation. La réaction policière, que tout le monde a pû voir sur la même place, par les moyens de communication ou les réseaux socials, a généré un refus massif. Beaucoup de personnes avaient été agressées, d’autres ont vécu situations vexatoires, beaucoup d’autres ont resté enfermés dans la place pendant des heures. L’exercice de la violence ne fut absolument pas proportionnelle.

Un groupe de 56 personnes avaient interposé une demande le dernier 13 d’Octobre contre cette intervention policière, pour pouvoir réaliser une investigation judiciaire et que la situation vécue ne restât pas impunie. La demande fut acceptée et un procès a commencé dans le tribunal nº 4 de Barcelone. Mais le dernier 1er mars, le juge a décidé de finaliser la fasse d’instruction sans la réalisation d’une véritable investigation pour ces actions tellemnt graves.

Devant l’archivage des actions nous voulons manifester que:

– Les démarches des preuves sollicitées par l’accusation n’ont pas été réalisés.
– Les personnes qui ont interposé la demande n’ont pas été citées a déclarér
– Beucou del preuves apportées n’ont pas été prises en compte
– Les démarches pour identifier les responsables des agressions et des vexations n’ont pas été réalisées, ainsi comme n’ont pas été tenus en compte l’identification déjà faite des policiers responsables des grâves situations.

L’archivage des actions supose la consolidation de l’impunité des «Mossos d’Esquadra».
La demande du 27 Mai ne représente seulement pas la demande contre ces grâves actions, mais cherche aussi à lutter contre l’abus policier.

C’est pour cette décision que les collectives, organisations et associations sous-signes:

– Repoussons l’archivage du processus pénal pour les actions de le 27 de Mai.
– Considérons que la décision judiciaire protège l’impunité policière.
– Comprenons qu’il est nécessaire de reouvrir le processus pénal et une investigation rigoureuse.
– Exigeons la dimission du «Conseller d’Interior Felip Puig» et du Directeur Général de la Police, Manel Prat,ainsi que de touts les agents responsables de l’intervention policière du 27 Mai.

Pour tous les points exposés nous appuyons la décision de continuer avec la demande collective qui veut finaliser avec l’impunité de l’abus policier dans les événements comme ceux du dernier 27 Mai à Barcelona, ou celles des manifestations d’étudiants a Valence.

Si vous voulez adhérer à le communication envoie une mail, avant le 7 Mars a :
som27m@gmail.com
ou: https://som27m.wordpress.com/signatures/

Aussi, nous voulons montrer notre désaccord pour la décision judiciaire avec une concentration le prochain 7 Mars a les 19,30h a la Place Catalunya.

__________________

For a serious investigation of the eviction of Barcelona’s encampment on May 27th 2011

Against police impunity.
The events that took place on May 27th 2011 during the eviction of Barcelona’s encampment in Plaça Catalunya shook an important part of Catalan society. The response of Catalan politicians to one of the major protests against social injustice in the last years (the May 15th Movement) was extremely violent.

A large number of mass media and social networks showed hundreds of images of demonstrators being beaten or physically attacked by police officers, suffering harassing situations, or being held in confinement for up to 7 hours in extreme physical circumstances. The protest against police brutality was massive, in social networks as well as in demonstrations. The government has flagrantly violated freedom of assembly and the right to protest in a disproportionate use of violence.
In October 2011 a group of 56 people presented a lawsuit against these events so that a serious investigation could be carried out and not let police brutality go unpunished. The suit was accepted and a court in Barcelona began a penal proceeding. Nonetheless, on March 1st 2012 the case was dismissed, while still in a pre-trial phase and without having undertaken a thorough investigation.

Referring to the case’s dismissal we want to state that:
– the measures of inquiry that were required by the prosecution haven’t been carried.out.
– members of the prosecution have not had the opportunity to  make a statement yet.
– much of the evidence presented by the prosecution hasn’t even been looked at.
– on May 27th police officers didn’t carry any ID badges (this is illegal). However there hasn’t been an investigation in order to clarify who they were, although some officers have already been identified.

The dismissal of this case strengthens the impunity of Catalan police (Mossos d’Esquadra). The lawsuit for the May 27th events doesn’t only refer to this one example, but also seeks to fight against police brutality in general.

In the light of the court’s decision the undersigned organizations and associations do hereby declare that:
– we refuse to accept the dismissal of this case.
– we consider that the court’s decision only reinforces  police impunity.
– we believe it is necessary to reopen the penal process and carry out a rigorous investigation.
– we demand the dismissal of Felip Puig (the highest security official in the Catalan government) and Manel Prat (the chief of police), as well as all the police officers who were involved in the police brutality of May 27th.

Finally, we support the decision to carry on this lawsuit in order to put an end to the impunity which the police force enjoys with their use of non-justifiable violence as well as on May 27th or in more recent cases in Valencia, and throughout Spain.

To give support to this press release, send an email before the 7th march to:

som27m@gmail.com or https://som27m.wordpress.com/signatures/

We also want to show our refuse to the judicial decision and to the police impunity.
Join us the 7th March at 7,30 pm in Catalunya Square.

________________________________________________________________________________________

Aquí podeu descarregar-vos el primer manifest en català, castellà, anglès i francès:

Català
Castellano
English
Français

Video del manifest a la roda de premsa (Castellà)

Manifest 27M:

Les persones querellants pels fets del 27M som un grup divers i plural com la societat de la qual formen part.

Ens hem aplegat per denunciar l’agressió que vàrem patir per part del cos dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona el passat 27 de maig. Una flagrant vulneració massiva de drets fonamentals recollits a l´Estatut de Catalunya, a la Constitució Espanyola i a la Declaració Universal dels Drets Humans.

Aquesta agressió, que no és un episodi puntual ni aïllat, sinó més visible per la seva espectacularitat, va ser la resposta a l’ús de la llibertat d´expressió i de la pràctica política de les persones que s´uneixen a les places.

No és acceptable que l´única acció política i social de partits, administracions i mitjans de comunicació consisteixi a tractar les protestes i propostes populars com a problemes d’ordre públic, i que la solució a qualsevol reivindicació sigui la repressió i violència institucional: policial, econòmica, social…

Denunciem la desigualtat de tracte mediàtic, polític i judicial que hi ha entre les institucions i les persones. El 15 de Juny la Fiscalia va actuar d’ofici pels fets del Parlament, en canvi, el 27 de Maig no tan sols la Fiscalia no ha actuat d´ofici, sinó que la Justícia ha arxivat les nostres denúncies presentades individualment.

Manifestem així el nostre rebuig a les mentides i manipulacions posteriors al 27M fetes públiques per la classe política i els estaments policials, pràctiques incompatibles amb el bon funcionament d’una societat.

Van dir que volien evitar danys a les persones i treure els objectes perillosos davant la celebració del Barça i van acabar lesionant unes 200 persones, a més de destrossar i confiscar tots els objectes.

La impunitat que envolta les actuacions policials clarament il·legítimes i il·legals creua massa sovint la línia vermella que marquen els límits legals i ètics.

El conseller d´interior, Felip Puig i el president de la Generalitat, Artur Mas, i entenem que la classe política que no s´ha manifestat en contra, avalen la impunitat d´aquestes il·legalitats policials i la vulneració de drets.

Per concloure, no deixarem de condemnar aquesta agressió ni a les persones responsables i no desistirem en la lluita per la transformació social i política.

Volem aprofitar per agrair sincerament a totes aquelles persones que s´han solidaritzat ,especialment la contribució desinteressada dels advocats.

Manifiesto 27M:

Las personas querellantes por los hechos del 27M somos un grupo diverso y plural como la sociedad de la cual formamos parte.

Nos hemos reunido para denunciar la agresión que hemos sufrido por parte del cuerpo de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona el pasado 27 de mayo. Se trata de una flagrante vulneración masiva de los derechos fundamentales recogidos en el Estatuto de Cataluña, en la Constitución Española y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Esta agresión, que no es un episodio puntual y aislado, sino más visible por su espectacularidad, fue la respuesta al uso de la libertad de expresión y de la práctica política de las personas que se unen en las plazas.

No es aceptable que la única acción política y social de partidos, administraciones y medios de comunicación, consista en tratar las protestas y propuestas populares como problemas de orden público, y que la solución a cualquier reivindicación sea la represión y violencia institucional: policial, económica y social.

Denunciamos la desigualdad de trato mediático, político y judicial que hay entre las instituciones y las personas. El 15 de junio la Fiscalía actuó de oficio por los hechos del Parlamento, en cambio, el 27 de mayo no tan sólo la Fiscalía no ha actuado de oficio, sino que la Justicia ha archivado las denuncias que hemos presentado individualmente.

Manifestamos así nuestro rechazo a las mentiras y manipulaciones posteriores al 27M, hechas públicas por la clase política y los estamentos policiales, prácticas incompatibles con el buen funcionamiento de una sociedad.

Dijeron que querían evitar daños a las personas y retirar los objetos peligrosos ante la celebración del Barça, y acabaron lesionando unas 200 personas, además de destrozar y confiscar todos los objetos.

La impunidad que envuelve las actuaciones policiales claramente ilegítimas e ilegales, cruza muy frecuentemente la línea roja que marcan los límites legales y éticos.

El consejero de interior, Felip Puig, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la clase política que no se ha manifestado en contra, avalan la impunidad de estas ilegalidades policiales y la vulneración de derechos.

Concluyendo, no dejaremos de condenar esta agresión y a las personas responsables, y no desistiremos en la lucha por la transformación social y política.

Queremos aprovechar para agradecer sinceramente a todas aquellas personas que se han solidarizado, especialmente a los abogados por su contribución desinteresada.

Manifesto May 27th 2011:

The victims who have started legal actions against the events of May 27th are a varied and plural group of people; an image of the society in which they live.
We have come together to protest against the aggression we suffered from the Catalan state police and the Barcelona city police, that day. It was a fragrant violation of the basic rights as expressed in the Statute of Catalonia, the Spanish Constitution and the Declaration of Human Rights.
This is only one more example of how violence is used against a group of people that are trying to express political ideas freely on public spaces. Even if it is a more visible example, it should not hide other more subtle forms of state violence against freedom of speech.
We can’t accept the fact that protests and social movements are simply treated as a mere disruption of public order. The only response that the government, the mass media and political parties have given to these and other legitimate social and political claims is violence; economical violence, social violence and physical violence.
Mass media, and justice and political administration have been unjust in ignoring these events and focusing exclusively on what happened on June 15th, when a group of politicians was insulted as they were entering the Catalan Parliament building. So, the public prosecutor acted immediately in order to put those who instigated these events on trial, without any previous legal requirements. Our complaints have yet to find any adequate response by local authorities. And, what’s more, all of official reports which we presented personally, one by one, have been shelved or relegated to a backlog of administrative paperwork.
We also refuse both the government’s and mass media’s attempts to lie about and manipulate the events of May 27th. We think that this is a poor way to govern a society that calls itself democratic.
The government decided to dismantle the camp, with the excuse that they had to clean up the area and remove any dangerous objects on the square so it could be used to celebrate one of Barça’s highly probable victories on the football field. As a result of this operation 200 people were injured and a lot of their personal belongings confiscated and destroyed.
Too many times illegitimate and illegal police actions go unpunished. This impunity goes beyond any legal or ethic limits. We understand that those politicians that haven’t condemned these acts endorsed them. We especially want to mention Mr. Artur Mas, president of the Catalan government, and Mr. Felip Puig, head of the Catalan police force.
We will always condemn police brutality and seek to bring all those who condone it or who were directly responsible for such police actions to justice in our on-going struggle to transform society.


We want to sincerely thank all those who have given us support. We want to especially thank the lawyers who have worked for us in such a disinterested fashion.

Déclaration 27M:

Les personnes plaignantes à cause du 27 mai sont un groupe divers et pluriel, comme la société dont on fait partie.

Nous nous sommes rassemblés avec l’objectif de dénoncer l’agression que nous avons souffert le dernier 27 mai à cause des corps policiers des Mossos d’Esquadra et de la Guardia Urbana de Barcelone. Voici une flagrante et massive violation des droits fondamentaux compilés à l’Estatut de Catalunya, à la Constitution Espagnole et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Cette agression, qui n’est pas un fait ponctuel et isolé, mais qui est plus visible à cause de son caractère spectaculaire, a été la réponse policière à l’utilisation de la liberté d’expression et de la pratique politique des personnes qui se rassemblent sur les places.
On ne peut pas permettre que la seule action politique et sociale des partis, des administrations et des moyens de communication soit de considérer les protestations et propositions du peuple comme des problèmes d’ordre public, et que la solution à toute revendication soit la répression et la violence institutionnelle, qu’elle soit policière, économique, sociale…
Nous dénonçons l’inégalité du traitement médiatique, politique et judiciaire qu’il y a entre les institutions et les personnes. Sur les faits qui ont eu lieu au Parlement le 15 juin, le Ministère Public a agi d’office. Sur les faits du 27 mai, la Justice a classé nos plaintes individuelles.
Nous exprimons, de cette façon, le refus aux mensonges et manipulations des classes politiques et policières à la suite des faits du 27 mai. On considère cette façon de faire complètement incompatible avec le bon développement de la société.
Ils ont argumenté qu’ils avaient l’intention d’éviter des dommages aux personnes et qu’ils allaient réquisitionner les objets dangereux face à la célébration de la coupe des Champions du Barça. Finallement, ils ont blessé environ 200 personnes et ils ont abîmé ainsi que confisqué tous les objets.
L’impunité qu’il y a autour des interventions policières, clairement illégitimes et illégales, dépasse trop souvent la ligne rouge qui signale les limites légales et éthiques.
Felip Puig, le conseiller de l’Intérieur, Artur Mas, le président de la Generalitat, aussi bien que les politiciens qui ne se sont pas prononcés, donnent ainsi leur aval à l’impunité sur ces illégalités policières et cette violation des Droits de l’Homme.

En conclusion, on va toujours condamner cette agression et les personnes qui en sont responsables, et on ne va pas abandonner la lutte pour la transformation sociale et politique.

Nous voulons profiter de l’occasion pour remercier très sincèrement l’ensemble des personnes ayant exprimé leur solidarité et, en particulier la coopération désintéressé des avocats.